Skład katedry

Skład katedry

Dr Maciej Dębski

Dr Maciej Dębski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w obszarze marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor lub współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki” , „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju. W swoich zainteresowaniach naukowych oraz praktycznych koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi marketingu. W chwili obecnej pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Pełnomocnika Rektora SAN ds. Organizacji i Marketingu, kierownika Katedry Marketingu.

Do moich kluczowych obszarów badawczych można zaliczyć:

 

 • marketing, a zwłaszcza zarządzanie marką przedsiębiorstwa
 • zarządzanie w turystyce
 • zarządzanie w firmach rodzinnych
 • jakość w szkolnictwie wyższym
Dr Maciej Dębski

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. M. Dębski, W. Nasierowski (2017): Students as Tourists: How do they Chose Trip Destination, Proceedings of 44th International Business Research Conference, 18–19 September 2017, Zurich, Switzerland, ISBN: 978–1–925488-46-3.
 2. Dębski, W. Nasierowski (2016): Criteria for selection of tourism destinations by students from different countries, Working Paper Series, University of New Brunswick, Fredericton.
 3. Dębski (2016): Jakość jako element zarządzania szkołą wyższą, Zarządzanie Publiczne, zeszyt 3, s. 237-247.
 4. Debski (2016): Gościnność jako element zarządzania konkurencyjnością rodzinnego mikroprzedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 7, część 2, s. 179-192, ISSN 1733-2486.
 5. Nasierowski, M. Dębski (2015), Zarządzanie przekazem marketingowym w turystyce adresowanym do ludzi młodych: wybrane zagadnienia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 12, część 3, ISSN 1733-2486.
 6. Dębski (2015), Marketing communication as a significant element of management in a tourist region – model approach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 4, część II, s. 75–86, ISSN 1733-2486.
 7. Dębski, K. Niemczak (2015): Tourism attractiveness of the region in the management of promotional activities used by hotels, International Journal of Contemporary Management, vol. 14, no. 4, s. 111-129.
 8. Dębski, M. Szaniawski (2015): Relationship Management in tourism microenterprise as part of building its competitive advantage, International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, vol. 1, no. 1.
 9. Dębski, J. Falkowska (2015): Word of mouth marketing in promoting a small service enterprise on the medical market, European Journal of Service Management, vol. 16 no. 2, s. 27–36.
 10. Dębski, A. Jackiewicz (2015): Lojalność konsumentów jako źródło przewagi konkurencyjnej obiektu hotelarskiego[w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz /red. /, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, s. 185-200.
 11. Dębski (2014): Zarządzanie konkurencyjnością kraju jako obszaru recepcji turystycznej w polityce państwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, zeszyt 6, część 3, s. 131-143.
 12. M. Dębski (2014): Tourism habits and preferences – comparitive analisis in selected European countries, Journal of Intercultural Management, vol. 6, no 4, s. 39–54.

Zainteresowania prywatne:

Turystyka górska, na przestrzeni lat brałem udział w licznych wyjazdach np. Nepal, Alaska, Ekwador, Peru, Islandia, Norwegia i inne.

Ale przede wszystkim prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci

dr hab. Anna Bąkiewicz prof. SAN

Dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN

Profesor w Społecznej Akademii Nauk, wykładowca marketingu
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2015-19); członek EADI;
Pełnomocnik Rektora Społecznej Akademii Nauk ds. Filii SAN w Warszawie;
Przedsiębiorca i doradca biznesowy w zakresie zasobów ludzkich
Marketing, MSP, firmy rodzinne
 

Obszar zainteresowań badawczych

i naukowych:

 

 • Marketing
 • MSP
 • firmy rodzinne
dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Bąkiewicz (2015): Firmy rodzinne w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Przedsiębiorczość iZarządzanie, tom XVI, zeszyt 7, s. 281-301.
 2. Bąkiewicz (2015): MSP w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 8, s. 15-27.
 3. Bąkiewicz (2015): Small and Medium Enterprises in Poland during Global Financial Crisis 2015, w: The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective, ed.  Marcela Rebeca Contreras, Andrzej Marjański,  Universidad de Occidente, s. 9-18.
 4. Bąkiewicz (2015): The SMEs during Economic Slowdown. The Experiences of the Latest Global Financial Crisis, International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, tom 1, s. 1-51.
 5. Bąkiewicz, M. Rebeca Contreras (2016): La imagen de la pequena empresa en Polonia, Ciencia desde el Occidente, s. 53-61.
 6. Bąkiewicz, T. Tambunan (2015): Entrepreneurship in Indonesia and Poland. Development, Obstacles and Prospects, International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, tom 2, s. 1-31.
dr Anna Migdał

Dr Anna Maria Migdał

Koordynator Programów Anglojęzycznych

Członek International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP).

Członek Założyciel Instytutu Rozwiązywania Konfliktów, w  ramach tej działalności wpisana na listę mediatorów sądowych (mediacje gospodarcze) w latach 2008-2016.

Konsultant

Obszar zainteresowań badawczych

i naukowych:

 • komunikacja międzykulturowa oraz wpływ uwarunkowań kulturowych na międzynarodową działalność gospodarczą przedsiębiorstw w sferze zarządzania, marketingu  oraz negocjacji

 • alternatywne metody rozwiązywania  sporów, w tym zwłaszcza negocjacji i mediacji biznesowych

 • kulturowe uwarunkowania internacjonalizacji uczelni wyższych w Polsce
Dr Anna Maria Migdał

Wykaz najważniejszych publikacji

 1. Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (2017): Kulturowe uwarunkowania ekspatriacji (w:) S. Przytuła (red. nauk.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, Wyd. Difin.
 2. Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red. nauk.) (2017): Zarządzanie humanistyczne i publiczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, zeszyt 2, Część II.
 3. Migdał A.M. (2016): Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, TOM 10, zeszyt  46, Ekonomia: Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, s. 39-63.
 4. Migdał A.M. (2015): Kulturowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (w:) K. Kuciński (red.), Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Wyd. CeDeWu.
 5. Migdał A.M. (2014): Kulturowe uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula,  zeszyt 35, s. 138-150.

Zainteresowania prywatne:

Certyfikowany konsultant wizerunku biznesowego i wizażysta.

mgr Olena Kulykovets

mgr Olena Kulykovets

Magister nauk ekonomicznych z obszaru Turystyka i Rekreacja. Autor i współautor artykułów i monografii z zakresu zarządzania, marketingu, turystyki, gastronomii i hotelarstwa. Obecnie prowadzi ostatni etap badań nad rozprawą doktorską dotyczącą niestandardowych narzędzi marketingowych promocji żywności. 

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

 • marketing, zwłaszcza niestandardowe narzędzia promocji marketingowej
 • zarządzanie, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marka, w szczególności produktów z sektora żywnościowego
 • turystyka, w tym trendy, rozwój i sposoby promocji atrakcji turystycznych na świecie
mgr Olena Kulykovets

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Kulykovets (2014): Pułapki turystyczne a rozwój regionów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, Zeszyt 4, Część III, s. 67-79.
 2. Kulykovets (2014): Zarządzanie międzykulturowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, roz. 4.5, s. 181-191.
 3. Kulykovets (2015): Parki tematyczne i parki rozrywki – pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej, Wyd. Texter, s. 1- 215. (monografia)
 4. Kulykovets (2015): Product Placement jako niestandardowa forma komunikacji marketingowej, "Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców", Materiały pokonferencyjne, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 262-273.
 5. Górska-Warsewicz, O. Kulykovets, A. Kudlińska-Chylak (2015): Usługi komercyjne placówek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w świetle badań empirycznych, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 2 (53), t. 2, s. 231 – 246.
 6. Górska-Warsewicz, T. Mikulska, O. Kulykovets (2015): Franchising i leasing jako alternatywne źródła finansowania i rozwoju międzynarodowych systemów hotelowych w kontekście ekspansji regionalnej, Przedsiębiorczość i Zarządzania, tom XVI, zeszyt 4, część I, s. 115-133.
 7. Górska-Warsewicz, A. Kudlińska-Chylak, O. Kulykovets (2015): Zarządzanie marketingowe a dostarczanie wartości na przykładzie serwisu zakupów grupowych Groupon, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XVI, z. 12, cz. 3, s. 55-67.
 8. Kulykovets, M. Jeznach, A. Tul-Krzyszczuk, M. Belter (2016): Zarządzanie powierzchnią sprzedaży na przykładzie biura podróży, International Scientific and Practice Conference: „Strategy of tourism development in XXI century in the context of sustainable development”, Lviv, monografia pokonferencyjna, s. 58-65.
 9. Szlachciuk, I. Ozimek, O. Kulykovets, N. Przeździecka-Czyżewska (2016): Rozwój agroturystyki w Polsce, International Scientific and Practice Conference: „Strategy of tourism development in XXI century in the context of sustainable development”, Lviv, monografia pokonferencyjna, s. 85-94.
 10. Tchorek, O. Kulykovets, H. Górska-Warsewicz (2016): Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów, Ekonomiczne problemy turystyki, nr 2(34), s. 285-295.
 11. Kudlińska-Chylak, E. Świstak, O. Kulykovets, K. Tokarska (2016): Wybrane elementy zarządzania kapitałem ludzkim w obiektach hotelowych, Marketing i Rynek, nr 7, s. 438-456.
 12. Kulykovets, H. Górska-Warsewicz (2016): Lokowanie marek w wydawnictwach drukowanych, Handel Wewnętrzny, nr 4(363), s. 122-132.
 13. Górska-Warsewicz, O. Kulykovets, A. Kudlińska-Chylak (2016): Wybrane aspekty zarządzania międzykulturowego w międzynarodowych systemach hotelowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, z. 3, cz. 2, s. 59-75.
 14. Kudlińska-Chylak, O. Kulykovets, H. Górska-Warsewicz (2016): Przedsiębiorczość w zakładach gastronomicznych z perspektywy konsumenta, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, z. 7, cz. 2, s. 165-178.
 15. Kulykovets (2016): Zarządzanie finansami  przedsiębiorstw  hotelarskich  i gastronomicznych, Warszawa, Wyd. SGGW, roz.  8.1, 8.2, 8.3, 8.4, s. 187-201.
 16. Kulykovets, A. Kudlińska-Chylak, H. Górska-Warsewicz (2016): Zachowania konsumenckie w zakresie zakupów grupowych, roczniki naukowe SERiA, tom XVIII, z. 5, s. 97-102.
 17. I.Ozimek, J.Szlachciuk, O.Kulykovets, N.Przeździecka-Czyżewska (2017): Factors influencing the choice and quality assessment of hotel facilities in Poland, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 17, nr 1, s. 170-181.

Zainteresowania prywatne:

Szermierka, wolontariat, literatura popularno-naukowa, minigardening, zajęcia plastyczne.

dr Adriana Krawczyk

Dr Adriana Krawczyk

Visiting professor, SAN, Warszawa

 Associate Professor of Marketing and Lecturer,

Amsterdam School of International Business, Amsterdam University of Applied Science, the Netherlands

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

 • e-commerce
 • social media
 • web analytics
 • online consumer behaviour
Dr. Adriana Krawczyk

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Hoekstra, J. C.  Eelko K.R.E. Huizingh,  Tammo H.A. Bijmolt,  Adriana C. Krawczyk (2015) 'Providing Information And Enabling Transactions: Which Website Function Is More Important For Success?', Journal of Electronic Commerce Research,Vol 16 (2): 81-94.
 2. Bijmolt, T., Huizingh, E. K., & Krawczyk, A. (2014). Effects of complaint behaviour and service recovery satisfaction on consumer intentions to repurchase on the internet. Internet Research, 24(5), pp. 608-628.
 3. Van Ameijden, D., Van Vulpen, J., Huismans, J., Wenting, R., Krawczyk, A., Weltevreden, J. (2012). Selling to the Multi-channel Consumer; Strategic And Operational Challenges for Multi-channel Retailers. Amsterdam: PwC / Centre for Applied Research on Economics & Management, School of Economics and Management, Hogeschool van Amsterdam
 4. Weltevreden, J., De Berg, E., Boels, H., De Boer, R., Adelaar, T., Krawczyk, A. (2011). "Social media in retail in kinderschoenen." RetailTrends, 8 (11): pp. 56-59
 5. Krawczyk, A. (2008). Dissertation: Linking the customer purchase process to website development and E-commerce performance. Rijksuniversiteit Groningen. Enschede: PPI Publishers.
mgr Dagmara Grzejszczak

mgr Dagmara Grzejszczak

Właściciel szkoły językowej "Trener języka angielskiego i rosyjskiego". Specjalista ds. marketingu w firmie "Twoja Stacja S.C.".

Prowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego oraz rosyjskiego dla klientów korporacyjnych.  Praktyka studencka w Ambasadzie Polskiej w Moskwie. Tłumacz

W Społecznej Akademii Nauk prowadzę ćwiczenia z Podstaw zarządzania, Podstaw marketingu oraz Badań marketingowych.

Obecnie jestem również doktorantką na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

 • Marketing 3.0

 • Marketing doświadczeń

mgr Dagmara Grzejszczak

Wykaz najważniejszych publikacji:

Grzejszczak (2015): Word-of-mouth marketing as a promotional tool of tourist regions, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, zeszyt 4, część II, ss. 87-98.

Zainteresowania prywatne:

Komunikacja międzykulturowa; podróże; sporty ekstremalne: nurkowanie, wspinaczka.

dr Eliza Nowacka

Doktor nauk o polityce publicznej.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania SAN.

Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie.

Założycielka i wiceprezes Fundacji Rozwoju Osobistego QUARTET.

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

Aktywność kobiet w biznesie i polityce, wizerunek kobiety w przestrzeni publicznej, drugie izby parlamentu i ich udział w kreowaniu polityki publicznej.

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Partycypacja społeczna w Polsce, w: red. M. Durzewska, H. A. Kretek Obywatel w aspekcie fenomenologicznym, Racibórz 2016,
 2. Udział Senatu RP w tworzeniu prawa i kreowaniu polityki społeczno – gospodarczej państwa, w: Studia z Polityki Publicznej nr 4(8)/2015, Warszawa 2015
 3. Obywatelskie projekty ustaw w Polsce jako przykład aktywności obywatelskiej, w: red. J. Osiński, Z. J. Popławska  Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat, Warszawa 2014
 4. Współczesne systemy polityczne – skrypt Warszawa 2009
dr Jacek Drążkiewicz

Dr Jacek Drążkiewicz jest specjalistą w zakresie ekonomiki turystyki, ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych, zrządzania biznesem turystycznym oraz obsługi ruchu turystycznego.  Ma wieloletnie doświadczenie w branży turystycznej w pracy w kraju i za granicą. Pracował dla takich firm jak biuro podróży Orbis Travel, Logos Tour, United Partners, Club&Travel w zakresie tworzenia ofert turystycznych oraz pilotowania wycieczek. Obecnie jest właścicielem biura podróży "WYCIECZKI Z NAMI", specjalizującego się w wycieczkach objazdowych po Europie i Azji oraz wyjazdach incentive dla firm.  

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

 

 • Rozwój turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • Ekonomiczne znaczenie turystyki,
 • Prawnofinansowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki,
 • Marketing przedsiębiorstw turystycznych.

Wykaz najważniejszych publikacji:

 

 1. Rola kapitału zagranicznego w kształtowaniu nowoczesnego rynku usług turystycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 2(32), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003,
 2. Działalność podmiotów zagranicznych na polskim rynku turystycznym w aspekcie zachodzących zjawisk i procesów, Problemy turystyki nr 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2003,
 3. Walory turystyczne gminy Radziejowice jako forma aktywizacji gospodarczej, Procesy dostosowawcze województwa mazowieckiego do nowych warunków otoczenia, materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2005,
 4. Konsekwencje dla ruchu turystycznego w związku z  wprowadzeniem wiz dla Rosjan po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna, Warszawa 2005, 
 5. Zarys mikroekonomii. Ćwiczenia , zadania, testy, problemy, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2006,
 6. Decentralizacja zarządzania państwem jako czynnik rozwoju turystyki na szczeblu samorządu terytorialnego w Polsce. Analiza na przykładzie samorządu gminnego i wojewódzkiego. Problemy turystyki nr 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2007,
 7. Możliwości organizacyjno-prawne rozwoju turystyki na szczeblu gminnego samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe nr 5(49), ALAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007,
 8. Zarys mikroekonomii. Ćwiczenia , zadania, testy, problemy, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2009,
 9. Uwarunkowania rozwoju turystyki wyjazdowej Polaków do Rosji, Polska – Rosja (gospodarka – oświata – zdrowie – turystyka), Ireneusz Michałków (red.), Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2013,
 10. Raport Touroperatorzy, Ranking 2016, Wiadomości Turystyczne, 2016
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota

 

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

 • Zarządzanie ochroną środowiska, w tym w działalności turystycznej
 • Zarządzanie rozwojem zrównoważonym
 • Zarządzanie turystyką, w szczególności turystyką zrównoważoną
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
 • Współpraca klastrowa w turystyce

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Sahakyan M., Suvaryan A., Borkowska-Niszczota M., Szymańska E., The formation and development of tourist clusters: case of Poland and Armenia, w: „Marketing and Management of Innovations”, Issue 1, 2019, s. 21-33.
 2. Borkowska-Niszczota M., 2019, Polityka oparta na klastrach w dokumentach strategicznych regionów Polski Wschodniej, w: „Optimum. Economic Studies”, 2019, nr 3(97).
 3. Borkowska-Niszczota M., 2019, Czynniki determinujące wpływ klastrów na zrównoważony rozwój turystyki w obszarach recepcji, w: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Produkt turystyczny. Innowacje-marketing-zarządzanie, red. M.Dębski, U.Żuławska, tom XX, zeszyt 2, część II, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, s. 155-171.
 4. M.Borkowska-Niszczota, 2017, Clusters as instruments of implementation of innovationon the example of the tourist structures of Eastern Poland, w: Economic and Social Development,  22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Ed.Zeljko Radic, Ante Roncevic, Li Yongqiang, Book od Proceedings, Split, 29-30 June 2017, s.813-822.
 5. M.Borkowska-Niszczota, 2017, Tourist  Clusters as Instruments of Implementation of Smart Regional Specialization in Tourism on the Example of Poland, w: 23rd EBES Conference – Madrid Proceedings, 27-29 September 2017, s. 348-358.
 6. Borkowska-Niszczota M., 2017, Aktywność władz samorządowych w strukturach klastrowych, w: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 473, Gospodarka turystyczna w Regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wrocław 2017, s. 77-87, Łomnica, maj 2017.
 7. Borkowska-Niszczota M., 2016, Rozwijanie nauki o ochronie środowiska, w: Od ekonomiki ochrony środowiska do nauki o kreowaniu wiedzy: szkoła naukowa prof. B.Poskrobko, (red.) E.Broniewicz, B.Powichrowska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 33-60.
 8. Borkowska-Niszczota M., 2015, Tourism Clusters in Eastern Poland – Analysis of Selected Aspects of the Operation, w: „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, nr 213, s. 957-964.
 9. Borkowska-Niszczota M., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich, w: „Ekonomia i Zarządzanie”, Vol. 7, nr 1, s. 368-392.
 10. Borkowska-Niszczota M., 2015, Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, Nr 2(2015), s. 145-163.
 11. Borkowska-Niszczota M., 2015, Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym, w: „Europa Regionum”, T. 23, s. 271-284.
 12. Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E., 2014, Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 299.
 13. Borkowska-Niszczota M., Dobrzański G., 2013, Zachowania turystów odwiedzających województwo podlaskie w kontekście zrównoważonej turystyki, w: „Ekonomia i Środowisko”, Nr 1(44), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 126-142.
 14. Borkowska-Niszczota M., 2013, Edukacja ekologiczna w obszarach recepcji turystycznej na rzecz kształtowania odpowiedzialnych zachowań turystycznych, w: „Handel wewnętrzny” nr 6 [listopad-grudzień], t. 2, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 182-194.
 15. Borkowska-Niszczota M., 2011, Rozwiązania proekologiczne jako sposób podnoszenia konkurencyjności podmiotów świadczących usługi hotelarskie, w: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 157, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, (red.) A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 41-54.
 16. Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., 2011, Potencjał konkurencyjności turystycznej Doliny Biebrzy, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, (red.) E.Dziedzic, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 181-209.
 17. Borkowska-Niszczota M., Dobrzański G., Kiryluk H., Szymańska E., 2010, Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej, w: „Folia Turistica”, nr 22, s. 147-166.
 18. Borkowska-Niszczota M., 2008, Główne kierunki zmian w zarządzaniu turystyką stymulujące rozwój zrównoważony obszarów recepcji turystycznej, w: Zrównoważony rozwój turystyki (red. S.Wodejko), Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 153-167.
 19. Borkowska-Niszczota M., 2006, Zastosowanie planowania zintegrowanego w rozwoju sektora turystycznego na szczeblu lokalnym, w: Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych (red. R.Ziółkowski), Wyd. PB, Białystok, s. 169-181.
 20. Borkowska-Niszczota M., 2004, Problem zintegrowanego planowania rozwoju turystyki na poziomie lokalnym w aspekcie rozwoju zrównoważonego, w: „Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne”, T. 49, z. 1 / 2, Wyd. AGH, Kraków, s. 29-45.
mgr Magda Pilszak

W roku akademickim 2018/2019 dołączyła do kadry dydaktycznej Społecznej Akademii Nauk. Specjalizuje się w marketingu i turystyce biznesowej, ze szczególnym naciskiem na podróże motywacyjne (incentive).

Na co dzień jest prezesem agencji eventowej Dream Poland specjalizującej się w projektowaniu i organizacji różnego rodzaju imprez i wyjazdów firmowych.

 

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

 

 • Motywacja i rozwój pracowników,
 • Angażowanie pracowników,
 • CSR,
 • Relacje międzyludzkie.
mgr Anna Molęda - Kompolt
 • wykłady z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz podstaw zarządzania
 • udział i prezentacja oferty biura Holiday Travel na Targach Turystycznych i workshopach krajowych i zagranicznych
 • koordynowanie działań związanych z aktywną sprzedażą (promocja ofert biura)
 • przygotowywanie ofert i kalkulacji dla grup turystycznych i
 • biznesowych
 • pełna obsługa turystyczna w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi i dostawcami krajowymi
 • przygotowywanie planów sprzedażowych
 • dziennikarstwo podróżnicze - artykuły podróżnicze o wskazanych destynacjach (promocja krajów) do magazynu All inclusive

Obszar zainteresowań badawczych i naukowych:

Udział w Sympozjach i Konferencjach w zakresie ekonomii turystyki oraz zainteresowanie otwarciem przewodu doktoranckiego.